top of page

China, Nanjing Campaign 2022

logo_NameExoWorlds2022_blue.png
nocasia.png

Point of Contact:

Chen Cao

caochen@sdu.edu.cn

National Panel

Jin Zhu, Beijing Planetarium (NOC, NAEC)

Chen Cao, Shandong University 

Jian Li, Beijing Planetarium & OAE Center China Nanjing 

Wenwen Zuo, Shanghai Observatory & EA-ROAD

Jilin Zhou, Nanjing University 

Xing Gao, Urumqi No.1 Senior High School (NAEC)  

Shanshan Li, National Astronomical Observatories & CAS (NAEC) 

Cuilan Qiao, Central China Normal University (NAEC) 

Ye Lu, National Astronomical Observatories & CAS

Min Wang, Yunnan Observatory & CAS 

Yang Zhang, Purple Mountain Observatory & CAS 

Huagang Song, Xinjiang Observatory & CAS 

Yu Lu, Beijing Planetarium & “Amateur Astronomy” magazine

Wei Shi, Shanghai Astronomy Museum 

Heng Yu, Beijing Normal University 

bottom of page